Leren hoe je de mooiste journal pagina’s maakt? Ontdek de online workshop Magisch Journalen →

Algemene Voorwaarden

Lunadea.nl

1.1

Lunadea is het eenmansbedrijf van Lunadea Ruthy Jankiewicz en is gevestigd te:

Van Heurnstraat 138
2274NP Voorburg
info@lunadea.nl
https://www.lunadea.nl

1.2

IBAN: NL45 ABNA 0519 5301 01
BTW-nummer: 188434732B01
KVK-nummer: 58165800

1.3

Lunadea heeft als doel het doorgeven van kennis over hekserij door middel van workshops, online en offline trainingen, het schrijven van boeken, geven van lezingen, organiseren van workshopweekenden en verkoop van producten en diensten via de webshop en evenementen.

1.4

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens en met Lunadea worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.3 genoemde doelstelling.

1.5

Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van het betreffende arrondissement voortgebracht worden.

Betaling m.b.t. producten/trainingen
2.1

Een bestelling wordt pas verzonden als het verschuldigde bedrag is overgemaakt via Ideal, Bankcontact, Paypal of directe overschrijvingen naar onze ABN AMRO rekeningen.

2.2

Na het plaatsen van de bestelling moet het bedrag binnen twee weken worden overgemaakt via een van de bij 2.1 genoemde betaalwijzen.

2.3

Als er twee weken na de bestelling niet is overgegaan tot betaling ontvangt u een herinnering per e-mail.

2.4

Als er 1 week na de herinnering geen betaling is gedaan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Levering en verzenden m.b.t. producten
3.1

Levering in Nederland vindt z.s.m. plaats, maar zeker binnen 7 dagen na ontvangt van de betaling.

Uitzondering kan zijn als er een feestdag is waardoor verzending door Post.nl (of een van de andere postdiensten in Nederland) geen verzendingen verstrekt, of als Lunadea afwezig is door evenementen. In dat geval word er maximaal 3 dagen na thuiskomst overgegaan tot het behandelen van de bestellingen, mits alles op voorraad is.

De evenementenagenda is te vinden via: https://www.lunadea.nl/activiteitenagenda/

3.2

Houdt er rekening mee dat betalen via internet sneller zal verlopen dan via overmaken bij uw bank. Overmaken via uw bank duurt gemiddeld 2 dagen binnen Nederland. Overmaken vanuit het buitenland kan tot 5 dagen duren.

3.3

Als producten tijdelijk of niet direct leverbaar zijn wordt u hiervan op de hoogte gebracht per e-mail voor verder overleg.

3.4

Verzend- en verpakkingskosten van producten die niet door de brievenbus passen gedragen € 6,45 binnen Nederland, tot 10 kg.

Voor verzendingen naar België en andere Europese en niet Europese landen gelden de daarvoor gestelde verzendkosten.

3.5

Verzend- en verpakkingskosten van producten die wel door de brievenbus passen bedragen € 4,00 binnen Nederland, tot 100 gram.

Voor verzendingen naar België en andere Europese en niet Europese landen gelden de daarvoor gestelde verzendkosten.

3.6

Als de verzendkosten niet juist worden ingevuld, behoudt Lunadea het recht deze te wijzigen en het verschuldigde bedrag alsnog te ontvangen dat te weinig is betaald. Bij een teveel aan betaalde verzendkosten (bv als uw pakketje toch door de brievenbus past) krijgt u het verschil terug. Hierover wordt u per email geïnformeerd.

3.7

Alle bestellingen worden verzonden met Post.nl. Zodra bestellingen naar het buitenland met track en trace zijn afgeleverd bij het postkantoor ligt het risico van de verzending bij de klant, tenzij u extra verzendkosten betaald voor aangetekende (verzekerde) verzending.

We doen onze uiterste best om producten zo goed mogelijk te verpakken. Het kan echter voorkomen dat er iets kapot gaat of beschadigd tijdens het verzenden, of dat een verzending naar het buitenland niet aankomt. Het risico ligt hierbij bij de klant als het pakket / post onverzekerd wordt verstuurd.

Aangetekend betekent dat er altijd een vervangend pakket en/of producten worden nagestuurd.

Retourneren m.b.t. producten
4.1

Retour zenden kan alleen als u binnen 14 dagen na levering via een e-mail aangeeft de producten te willen retourneren. In dat geval spreken we af hoe en wanneer dit gebeurt.

4.2

Na ontvangst van de artikelen wordt tot terugbetaling overgegaan. Alleen de producten worden terugbetaald, niet de verzendkosten.

4.3

Producten kunnen alleen retour worden gestuurd als ze niet zijn gebruikt en in volledig originele staat zijn.

4.4

De verzendkosten en de risico’s bij verzending zijn in beide gevallen voor rekening van de klant!

4.5

Van retourzending uitgesloten: producten die speciaal voor de klant zijn gemaakt, bv leren agenda met door de klant aangeleverde logo’s, tekeningen, namen, etc. zijn niet geschikt voor retourzending.

Risico’s m.b.t. producten
5.1

Het gebruik van de producten geschied volledig op eigen risico. Lunadea is niet aansprakelijk voor de evt. negatieve gevolgen van onjuist gebruik en handelen.

5.2

De producten (waaronder de trainingen, workshops en boekjes, etc.) van Lunadea vervangen geen medische of psychologische hulpverlening.

We gaan er van uit dat iedereen verantwoordelijkheid neemt over zijn of haar eigen proces.

5.3

Neem bij gebreken of vragen m.b.t. het product graag via e-mail contact op.

Ben je niet tevreden over je aankoop of heb je een klacht? Laat dit dan weten via info@lunadea.nl of via het contactformulier op onze contactpagina.

Voorwaarden mbt trainingen

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Lunadea/Hexcademy een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus sluit.
 2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 3. Online training : E-learning, seminar, webinar, online training, online cursus, online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Lunadea/Hexcademy, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Een inschrijving voor een online videotraining impliceert aanvaarding va de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

 1. Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van Lunadea/Hexcademy aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
 2. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Lunadea/Hexccademy komen slechts tot stand indien de aanmelding door Lunadea/Hexcademy aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
 3. Lunadea/Hexcademy heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de videotraining(en) onbeperkt kunnen worden. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Lunadea/Hexcademy opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.

Artikel 4. Prijsstelling

 1. Inschrijving vind plaats door middel van invulling van het formulier via de website van Lunadea/Hexcademy. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

 1. Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inlogcodes en kan in een persoonlijke omgeving de videotraining gevolgd worden.
 2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan info@lunadea.nl.
 3. Het is niet mogelijk de aankoop van een online (video)training te annuleren.
 4. In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij Lunadea/Hexcademy zelf anders bepaalt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Lunadea/Hexcademy is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Lunadea/Hexcademy tenzij aan Lunadea/Hexcademy opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Lunadea/Hexcademy op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 4. Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.
 5. Lunadea/Hexcademy heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Lunadea/Hexcademy kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Lunadea/Hexcademy op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van Lunadea/Hexcademy hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf.
 6. Lunadea/Hexcademy zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen te verzorgen. Desalniettemin kan het voorkomen dat er wijzigingen zijn geweest op socialmediakanalen en dat deze nog niet meegenomen zijn in de videotraining. Lay-out, opties en functionaliteiten kunnen hierdoor in de videotrainingen afwijken van het uiterlijk van het huidige platform. Lunadea/Hexcademy is hiervoor niet aansprakelijk te stellen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.
 7. Indien en voor zover Lunadea/Hexcademy aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die Lunadea/Hexcademy kan worden toegerekend. Lunadea/Hexcademy is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Lunadea/Hexcademy voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lunadea/Hexcademy is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Lunadea/Hexcademy en overeenkomsten tussen Lunadea/Hexcademy en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.

9. KVK-nummer: 58165800
     BTW-nummer: 188434732B01