Algemene voorwaarden Magische Workshopweekend

1: Algemene bepalingen

1.1: Lunadea's Magische Workshopweekend wordt georganiseerd door Lunadea Ruthy Jankiewich en wordt gehouden op: De Hertekolk, Officiersweg 90/92 in Epe, info@lunadea.nl

1.2: Het Magische Workshopweekend is een weekend voor mannen en vrouwen, en als dat is vermeld in de aankondiging voor kinderen. Het heeft ten doel dat deelnemers de mogelijkheid krijgen zichzelf te ontwikkelen op hun persoonlijke pad via diverse workshops in een warme en sfeervolle omgeving!

1.3: Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met Lunadea worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.

1.4: Op deze voorwaarden is de Nederlandse Wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter te Den Haag bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van dit arrondissement voorgebracht worden.

1.5: Onder deelnemer verstaan wij de mannen, vrouwen, en kinderen,  die een deelnamekaart kopen voor dit Magische Workshopweekend.

1.6: Onder wokshopgever/medewerker verstaan wij de mannen en vrouwen die hun product of dienst op het Magische Workshopweekend aanbieden, workshopgever, verwen/healingvrouw/man, artiest of vrijwilliger.

2: Inschrijving

2.1: Inschrijving voor deelname aan het Magische Workshopweekend is alleen mogelijk via de webwinkel van www.lunadea.nl, tenzij anders is overeengekomen.

2.2: Na betaling wordt je naam op de toegangslijst gezet.

2.3: Met inschrijving voor het Magische Workshopweekend geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2.4: Inschrijving geschiedt voor het gehele festival, tenzij anders is overeengekomen

3: Annuleringsvoorwaarden

3.1: Deelnemers: Het staat de deelnemer vrij om zijn/haar toegangsbewijs aan een ander te geven of te verkopen. De deelnemer laat in dat geval de organisatie van het Magische Workshopweekend weten wie er in zijn/haar plaats komt.

3.2: Bij annulering binnen 45 dagen tot 10 dagen voor het Magische Workshopweekend is € 30 euro van het entreebedrag verschuldigd

3.3: Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang van het Magische Workshopweekend is een bedrag van € 40 euro van het entreebedrag verschuldigd.

3.4: Medewerkers/workshopgevers die het hele weekend verblijven:

Bij annulering binnen 45 dagen tot 10 dagen voor het Magische Workshopweekend is € 30 euro van het entreebedrag verschuldigd.

Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang is een bedrag van € 40 euro van het entreebedrag verschuldigd.

3.5: Als het Magische Workshopweekend door weersomstandigheden of op last van derden gestaakt dient te worden verleend de organisatie van het Magische Workshopweekend een restitutie van max. € 65 euro per persoon.

4. Aansprakelijkheid

4.1: Deelname aan (de activiteiten gedurende) het Magische Workshopweekend geschiedt voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het Magische Workshopweekend, te weten medewerkers/workshopgevers, vrijwilligers, deelnemers en toeleverende partijen.

4.2: De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging en diefstal door derden.

4.3: De deelnemer is aansprakelijk voor door hem/haar veroorzaakte beschadiging aan het huis, materiaal, apparatuur, persoonlijke bezittingen van derden.

5. Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties

5.1: Publicaties van het Magische Workshopweekend, van bv workshopgevers, zijn uitsluitend bestemd voor deelnemers en medewerkers van het Magische Workshopweekend. De deelnemers zijn gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op het Magische Workshopweekend. Dit recht houdt onder meer in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking mag worden gesteld, zonder voorafgaande toestemming.

6. Privacy

6.1: Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het Magische Workshopweekend.

6.2: Tijdens het Magische Workshopweekend worden foto’s gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Na afloop van het Magische Workshopweekend ontvangen alle aanwezige mannen en vrouwen een link naar de foto’s en kan een deelnemer voor een genoemde datum aangeven dat foto’s waarop zij staan verwijderd worden. Vervolgens beschouwen wij de foto’s als vrij bruikbaar voor PR uitingen. Uiteraard gaan wij respectvol en zorgvuldig om met het beeldmateriaal.

7: Veiligheid

7.1: Bij alle activiteiten tijdens het Magische Workshopweekend staat de veiligheid en respect voor de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie, medewerkers/workshopgevers en vrijwilligers dienen ten allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.

7.2: De organisatie van het Magische Workshopweekend behoudt zich het recht voor deelnemers van het festival te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels, zie onderaan de algemene voorwaarden, houden.

7.3: Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient zij deze te melden aan de organisatie en/of haar medewerkers/workshopgevers.

7.4: Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het Magische Workshopweekend te melden bij de organisatie.

7.5: De organisatie zorgt voor een calamiteitenplan dat bij de medewerkers/workshopgevers bekend is.

7.6: Gebruik, bezit en het verhandelen van drugs is niet toegestaan.

7.7: De organisatie laat het drinken van wijn/mede en bier toe, maar verwacht dat de deelnemers alleen met mate alcohol gebruiken.

8. Versie, publicatie en aanpassingen:

8.1: Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan veranderingen. Dit is versie: 2018-2.0.

8.2: Deze voorwaarden staan gepubliceerd in de Lunadea webwinkel en in de aankondiging van het evenement.

8.3: Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers van het Magische Workshopweekend en andere publicaties zoals het internet binden het Magische Workshopweekend niet! Het Magische Workshopweekend behoudt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.

De Huisregels van het Magische Workshopweekend:

Organisatie en medewerkers/workshopgevers:

Volg altijd de instructies op van de organisatie, medewerkers/workshopgevers tijdens hun activiteiten. Vragen kun je stellen aan Lunadea of een van de medewerkers/workshopgevers tijdens het Magische Workshopweekend. Flyers/informatie van de medewerkers/workshopgevers mogen worden neergelegd bij de informatiekraam/tafel of bij de eigen werkplek.

Eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid:

De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van je persoonlijke eigendommen door derden. Deelname aan het Magische Workshopweekend is voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het Magische Workshopweekend. De deelnemer is aansprakelijk voor door hem/haar veroorzaakte beschadigingen!

Ehbo:

Tijdens het Magische Workshopweekend, zijn er mensen aanwezig die een EHBO diploma, dan wel eerste hulp kunnen verlenen. Er is ook een lijst met telefoonnummers van hulpdiensten mocht dat nodig zijn.

Hoe te handelen bij calamiteiten:

Als je het alarmsignaal van de luchthoorn hoort, blijf dan vooral kalm. Ga zo snel mogelijk naar de parkeerplaats naast het logeerhuis, De Hertekolk. Wacht daar op verdere instructies!

Verbod op open vuur:

Er geldt een verbod op open vuur, dus: ALLEEN roken op de speciale rookplekken, er is vuur op de speciale vuurplaats, bij het theater buiten! Salie, wierook, kaarsjes mogen alleen na overleg met de organisatie gebruikt worden!

Geluid:

Tot 23.00 uur mogen jullie naar hartenlust drummen, zingen etc. Daarna mag je je overgeven aan de zachtere muziekvormen, gitaar, etc.

Zelfredzaamheid:

Het Magische Workshopweekend is wat jij ervan maakt. Zelfredzaamheid vinden wij erg belangrijk. Bedenk bij ‘problemen’ eerst zelf een oplossing. Mocht je er niet uitkomen, dan kun je iemand van de organisatie aanspreken.

Hoffelijkheid:

Een weekend lang delen we de douches, maaltijden, zitplaatsen, slaapruimtes, elektra en toiletten met elkaar. Dat kan wel eens lastig zijn, helaas denkt, doet, voelt niet iedereen hetzelfde als jij en dat wel eens leiden tot irritatie of onbegrip. Met wat inlevingsvermogen en hoffelijkheid naar elkaar is er altijd wel een mooie oplossing te vinden. Het koken is een gezamenlijke activiteit, vraag even naar allergieën of diëten! Help mee met afwassen, maak tussendoor even een toilet schoon, trek de douches even droog na het douchen, en met de eindschoonmaak help je mee!, zo kan iedereen terugkijken op een mooi en magisch evenement!